Ngày 8/11, UBND tỉnh Bình Định cho hay, tỉnh đã có yêu cầu tăng cường công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

Thời gian qua, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn đã được lãnh đạo tỉnh Bình Định quan tâm, chỉ đạo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Một số sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư thiếu tính chủ động, chưa kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng ; công tác tổ chức đấu thầu vẫn còn tồn tại, hạn chế; công tác xử lý, khắc phục đối với các hư hỏng công trình chưa kịp thời.

Hiện vẫn còn tình trạng một số công trình nhanh hư hỏng, xuống cấp…, đặc biệt là một số công trình giao thông trên địa bàn tỉnh được đưa vào khai thác, sử dụng trong thời gian vừa qua.

Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nội dung chỉ đạo theo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn cũng như thông báo ý kiến kết luận về việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn và các văn bản chỉ đạo có liên quan trước đây.

Người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước quy định pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời, để xảy ra sai phạm, không đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý chất lượng công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh trước đó, tổng hợp kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 15/11.

Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng của các Chủ đầu tư trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm (nếu có).

Lãnh đạo tỉnh cũng giao Ban QLDA Giao thông tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác quản lý dự án.

Cần xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp, hiệu quả để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, người dân, các cơ quan thông tin đại chúng tham gia giám sát, kịp thời phát hiện, phản ảnh các hành vi làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiến độ thi công trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, không để xảy ra những sự cố công trình, các khiếm khuyết về chất lượng; chỉ đạo nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn và các đơn vị liên quan phải tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý chất lượng, kiểm soát nội bộ chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu về quản lý chất lượng của dự án; thường xuyên kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tuân thủ các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng, không đáp ứng chất lượng, tiến độ theo quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn. Khẩn trương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh trước đó.

Nguồn: CafeF