UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị An Hòa, huyện An Lão đến năm 2035.

Theo đó, quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 4.115,72ha, gồm toàn bộ địa giới hành chính xã An Hòa, huyện An Lão. Ranh giới cụ thể có phía Bắc giáp xã An Tân và xã An Hưng; Phía Nam giáp xã Ân Hảo, huyện Hoài Ân; Phía Đông giáp xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn; Phía Tây giáp xã An Quang.

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch xây dựng toàn đô thị An Hòa đảm bảo đạt chuẩn đô thị loại V; là khu vực phát triển đô thị, thương mại dịch vụ gắn với các yêu cầu về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị,…

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch còn nhằm làm cơ sở để quản lý quy hoạch, triển khai lập quy hoạch chi tiết và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

UBND huyện An Lão chịu trách nhiệm tổ chức lập đồ án quy hoạch, thực hiện đầy đủ các nội dung có liên quan, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn UBND huyện An Lão tổ chức lập quy hoạch và thực hiện các nội dung có liên quan, tổ chức thẩm định, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định của pháp luật, báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

Nguồn: CafeLand